2015/04/06

බැඳී නැති සරණෙක
ඉර තවමත් තරුණ දිනයෙක
ලොව නිහඬ ගමනෙක
එක හදවත් බිඳෙන සමයෙක

No comments:

Post a Comment