2015/05/29

තරු දිලෙන
නිදිබර රැයක
නෙතු පියෙන
විඩාපත් පැයක
බෝ දුරක
හැරවුණු අතක
දුවන හිත
නැවතුණු තැන
නුඹ මතක...

2015/05/21

සිහින් පොද පැන් ඉස
කනට කර ගැයු කවි සෙත්
පෙමින් නළලත සිඹ
සුළඟ වැඩවූ සිත මෙත්
දියෙන් තවමින් - තද
රළු පොළෝ ගැබ කල තෙත්
සහන් වැස්සක් විය
යළි දැකුම නුඹ යුග නෙත්

2015/05/01

ටින් ටින්

වැහි වැටෙන්නට
කලින් හුළඟට
කොල සැලෙන හඬ
ටින් ටින්
හෙමින් ඇරඹී
වැස්ස - වැහි බිඳු
බිම වැටෙන හඬ
ටින් ටින්
කවුළු දොර ළඟ
පොඩි කුරුල්ලෙක්
ගී කියන හඬ
ටින් ටින්
වැහි වෙලාවේ
නුඹව සිහිවී
හද ගැහෙන හඬ
ටින් ටින්
kiki emoticon