2015/05/01

ටින් ටින්

වැහි වැටෙන්නට
කලින් හුළඟට
කොල සැලෙන හඬ
ටින් ටින්
හෙමින් ඇරඹී
වැස්ස - වැහි බිඳු
බිම වැටෙන හඬ
ටින් ටින්
කවුළු දොර ළඟ
පොඩි කුරුල්ලෙක්
ගී කියන හඬ
ටින් ටින්
වැහි වෙලාවේ
නුඹව සිහිවී
හද ගැහෙන හඬ
ටින් ටින්
kiki emoticon

No comments:

Post a Comment