2015/05/21

සිහින් පොද පැන් ඉස
කනට කර ගැයු කවි සෙත්
පෙමින් නළලත සිඹ
සුළඟ වැඩවූ සිත මෙත්
දියෙන් තවමින් - තද
රළු පොළෝ ගැබ කල තෙත්
සහන් වැස්සක් විය
යළි දැකුම නුඹ යුග නෙත්

No comments:

Post a Comment