2015/05/29

තරු දිලෙන
නිදිබර රැයක
නෙතු පියෙන
විඩාපත් පැයක
බෝ දුරක
හැරවුණු අතක
දුවන හිත
නැවතුණු තැන
නුඹ මතක...

No comments:

Post a Comment