2015/06/18

නුඹ විය ගැයෙන පෙම් කවිය

සද සඳ නැගෙන කළු අහසක දී එළිය
විඳ විඳ බිඳෙන සිත් දැහැනක සුවිසැරිය
සිඳ බිඳ දමා නෙත් තුල රැදෙන දුක් ගතිය
වැද හද තුලට නුඹ විය ගැයෙන පෙම් කවිය

No comments:

Post a Comment