2015/07/18

මා කවියෙක් නොවූ කලෙක
සබඳ නුඹ නෙත රැඳුණි
නිසල හිස් සිත් අහස
බොහෝ කවිකම් මැවුණි...

No comments:

Post a Comment