2015/08/10

ගියා...

මමත් හොරැහින් බැලුවට,
නුඹත් එබිකම් කෙරුවට,
එදත් ගියා
නුඹත් කලින්ම
මමත් හෙමින්ම
නොදන්න ගානට මොකුත්ම!

No comments:

Post a Comment