2015/10/27

උණුහුමෙන් සිත නළවාපු
ඉර එළිය නිවුණිද සිතුණි
සුළඟ සවනට මුමුණාපු
කවි සිතුම් මැකුණිද සිතුණි
රාත්‍රියේ නුඹ අමුණාපු
තරු නිවා දැමුණිද සිතුණි
මිතුරු හිතිවිලි වපුරාපු
සුදු වලා මැරුණිද සිතුණි
නිල් අහස දුක හංගාපු
නුඹ සොයා එන්නට සිතුණි
සොයා එන්නට තටු නොමැත
මට බොහෝ, බොහෝ දුක සිතුණි

2015/10/13

අර ක්ලාස් මේ ක්ලාස්
කෝසස් ප්‍රොජෙක්ට්
ඔක්කෝම අතරෙදි
වැස්සෙත් ටිකක්
තෙමුණෙ නැත්තම්
හිතට හරි මදි kiki emoticon

2015/10/09

බරැති ලී බංකු මේසද
ගිනියම් ටකරන් වහලද
තරු ඇස්, හිනා මුතු පේලිද
යළිත් කවදා එකට හමුවේවිද..... </3