2015/10/27

උණුහුමෙන් සිත නළවාපු
ඉර එළිය නිවුණිද සිතුණි
සුළඟ සවනට මුමුණාපු
කවි සිතුම් මැකුණිද සිතුණි
රාත්‍රියේ නුඹ අමුණාපු
තරු නිවා දැමුණිද සිතුණි
මිතුරු හිතිවිලි වපුරාපු
සුදු වලා මැරුණිද සිතුණි
නිල් අහස දුක හංගාපු
නුඹ සොයා එන්නට සිතුණි
සොයා එන්නට තටු නොමැත
මට බොහෝ, බොහෝ දුක සිතුණි

No comments:

Post a Comment