2015/10/13

අර ක්ලාස් මේ ක්ලාස්
කෝසස් ප්‍රොජෙක්ට්
ඔක්කෝම අතරෙදි
වැස්සෙත් ටිකක්
තෙමුණෙ නැත්තම්
හිතට හරි මදි kiki emoticon

No comments:

Post a Comment