2015/10/09

බරැති ලී බංකු මේසද
ගිනියම් ටකරන් වහලද
තරු ඇස්, හිනා මුතු පේලිද
යළිත් කවදා එකට හමුවේවිද..... </3

No comments:

Post a Comment