2015/11/13

හේදිලා යන්නම වැස්සත්
පොළොව රවන්නෑ අහසට
අහසින් වැටුණෙ නැත්නම්
වතුර කොයින්ද පොළොවට.....?

No comments:

Post a Comment