2015/11/23

වියරු සුළිසුළඟකින්
අළු පිසදැමූයෙන්
ගිනි පුපුරු මතුව විත්
යළිත් ගිනි ඇවිළින
රිදුම් දී දැවෙමින්
එවන් ගිනි පැතිරී
දස අතට විසිරී
යළිත් හද මැළවින
එවන් වූ හදවත්
දිනෙක වී සවිමත්
ඒ තුළින් බොහෝ කවි
ඉපැදි බැව් සැලවින
මෙවන් ඒ හදවතත්
යළි යළිත් ගිනිබත්
වුවත් මතුයම් දිනෙක
කවි ලියන බැව් කියවින

No comments:

Post a Comment