2015/11/14


ආකහෙන් පොළවට එවන

හීත ඊ වගෙ දැනෙන

වැහි බිඳ ගානෙ පාරට වැටෙන
හුරුබුහුටි මල බැගින් පිපෙන 


smile emoticon

No comments:

Post a Comment