2016/05/10

නිල් පැහැ මිසක අහසේ වෙන නැත පාට
තරු මිස මල් කිනිති නොම ඇහැරෙයි රෑට
සෙනෙහස නිසා ඇහිපිය බර වුණ දාට
මම කවි ලියන්නේ නුඹ හැර වෙන කාට!

4 comments: