2016/06/23

ප්‍රේමයට පවා පවුරු ලන ලෝකයකි
මේ වැහි වැටෙන විට කවුළු තදකර
වසාගන්නා ලෝකයකි
නිදහසට පවා වරම් නැති ලෝකයකි
මේ තරු දිලෙන විට මවා විදුලිය
පහන් දල්වන ලෝකයකි

No comments:

Post a Comment