2016/07/17

මට කියන්න,
හිරු නැගෙන්නත් කලින් ඔබ යනවද?
හිත රිදෙන්න
පෙර මතක මෙහි ඉතිරිකර යනවද?
නෙත තෙමන්න
ඔබ කඳුළු එකතුකර දෙනවද?
පෙම සිඹින්න
මද සුළඟක් වෙලාවත් එනවද?
හද ගැහෙන්න
යළි දිනෙක ඔබ හමුවෙනවද?
කවි ලියන්න
දුක කොච්චර ඕනෙ වෙනවද.....!

No comments:

Post a Comment