2016/11/19

පියාඹන්නට හිතෙන හෙයින්
අහස නොපෙනෙන්න පාට තවරමි
සොයා යන්නට හිතෙන හෙයින්
සිතිජය වැසෙන්නට රූප අලවමි
නුඹ සිහිනයෙන් පෙනෙන හෙයින්
රැයම නොනිදා සිතුම් අහුලමි
කිසිමදා හිමි නොමැති හෙයින්
පෙමක සිතුවිලි සිතක සඟවමි

No comments:

Post a Comment