2016/11/19

එක් වරම සිදුවෙයි නෙතට නෙත ගැටුම
මත් නොවී හදවත හිදින්නේ කොහොම
මක් කරන්නද නොතේරේ මට තවම
නෙත් වලින් නුඹ කවි ලියාදෙන අරුම

No comments:

Post a Comment