2014/08/28

නුඹේ ඉකිබිඳුම් හඬින්,
‍රාත්‍රිය අවදි විය.
අන්ධකාරය ලෝකය වෙලා ගති...

No comments:

Post a Comment