2015/03/14

පුංචි කහ පාට මල්
පිපෙන්නට ගත්තත්
අන්න වසන්තය ඇවිත්
නුඹ සිතුවත්
රොබරෝසියා කැකුළු
ගිලිහී
පිපෙන්නත් කලින්
අහස වැළපෙන්නෙ
නුඹ නොමැති සොවින්
නෑ වසන්තය නෑ
තවම ඇවිදින්.......

No comments:

Post a Comment