2015/12/06

ආදරණීය මරණය
හද වේදනාවෙන් භරිත මොහොතක
නුඹ පැමිණ මා වෙත
පිටුපසින් අත තබනු උරහිසට...
මා හැරී බැලු විට
සුසුමක් හෙලා, අනතුරුව
නුඹේ අත ඇති කිනිස්සෙන් ඇන
සිදුරු කර දමනු මැන
දුක් විදින හදවත,
අපමණ වූ ප්‍රේමයෙන් යුතුව...
ලේ ගලා, ගලා ගොස්
මා මියෙන්නට...